Total Pageviews

Sunday, November 13, 2016

Message with 9A5BDE-8016-11-12 23:15:54 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: hi2016-11-12 23:15:57 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: jojet de 9w2dya
2016-11-12 23:16:22 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: hi
2016-11-12 23:18:23 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: aprst?
2016-11-12 23:18:37 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: hi friend ge
2016-11-12 23:19:05 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: where are you been
2016-11-12 23:19:15 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: maritime mobile
2016-11-12 23:19:36 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: yes just now passing Singapore Strait
2016-11-12 23:20:18 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: how long your maritime mobile
2016-11-12 23:22:28 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-1: for 30 years sailing
2016-11-12 23:22:59 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-1: maritime mob was on packet bpq32 psk31 and digi modes
2016-11-12 23:23:02 MYT: 9W2DYA-1>9A5BDE-8: [N1,úû£Œ
2016-11-12 23:23:24 MYT: 9W2DYA-1>9A5BDE-8: [N1,[äñ₧]ºùÑ}ε
2016-11-12 23:23:56 MYT: 9W2DYA-1>9A5BDE-8: [N1,˜µèäJÒÌË©Ý¡Çñªæé
2016-11-12 23:24:32 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-1: not receive that service,here is simple droid
2016-11-12 23:25:12 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-1: look my old call sagn 9a3ade-14
2016-11-12 23:25:40 MYT: 9W2DYA-1>9A5BDE-8: [N1,úû£Œ
2016-11-12 23:28:51 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: QSL UIview 32
2016-11-12 23:29:15 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-1: no go this service?....???
2016-11-12 23:30:23 MYT: 9W2DYA-1>9A5BDE-8: [N1,JèØÖJ
2016-11-12 23:32:22 MYT: 9W2DYA-1>9A5BDE-8: [N1,‹ÂՐŸŽÚ¹žàœÔäaØçÍÄÒ²
2016-11-12 23:32:44 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-1: no passing
2016-11-12 23:33:28 MYT: 9W2DYA-1>9A5BDE-8: [N1,ÿÁÞõJ┐╗á
2016-11-12 23:35:49 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: here
2016-11-12 23:36:19 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: sorry i was listened anothercall with ssid 1
2016-11-12 23:37:25 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: its me same callsign
2016-11-12 23:37:49 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: both can used
2016-11-12 23:38:41 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: but from there some msgs not rediable
2016-11-12 23:38:46 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: here is ok
2016-11-12 23:39:49 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: no problem
2016-11-12 23:40:51 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: so next QTH
2016-11-12 23:41:11 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: japan Kiire
2016-11-12 23:41:56 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: wow how it take there
2016-11-12 23:42:09 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: long
2016-11-12 23:42:25 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: 10 days
2016-11-12 23:43:14 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: nice journey
2016-11-12 23:44:21 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: yea,maybe you can ping sometime or send msg
2016-11-12 23:45:11 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: QSL
2016-11-12 23:45:24 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: save jorney
2016-11-12 23:45:45 MYT: 9A5BDE-8>9W2DYA-2: tnx,73 cul
2016-11-12 23:46:01 MYT: 9W2DYA-2>9A5BDE-8: 73 byeNo comments:

Post a Comment